با این مترجم چینی انگلیسی الهام بخش آشنا شوید

در زندگی ، همه ما به دنبال معنی می گردیم. بیشتر ما می خواهیم به نحوی در این دنیا سهیم شویم که بتوانیم تأثیر مثبت قابل توجهی بر جهان و جامعه ایجاد کنیم. ما در سالهای جوانی خود گیج می شویم و در جستجوی هدف هستیم. والدین ما را راهنمایی می کنند ، سعی می …

ادامه مطلببا این مترجم چینی انگلیسی الهام بخش آشنا شوید