کتاب آسیب شناسی ورزشی حمید خداداد tagged posts

کتاب الکترونیک ورزشی

رئیس کتابخانه مرکزی تبریز از اهدای 550 جلد کتاب توسط دکتر محمد علی مهجال شجاع کتاب الکترونیک ورزشی، پزشک تبریزی ، برای این کتابخانه بزرگ خبر داد.
پزشک تبریزی 550 جلد کتاب به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا کرد
در آذربایجان شرقی ، رئیس کتابخانه مرکزی تبریز از اهدای 550 جلد کتاب توسط دکتر محمد علی مهجال شجاع ، پزشکی از تبریز به این کتابخانه بزرگ خبر داد و گفت: “کتاب های اهدایی این دکتر از تبریز بیشتر در در زمینه کتاب الکترونیک ورزشی تاریخ ، ادبیات ، پزشکی و روانشناسی “. این بیش از 6 میلیون تومان است...

Read More