کتاب صوتی دانشگاهی tagged posts

کتاب دانشگاهی

قبل از فوران تاج کتاب دانشگاهی، ماهانه 1000 تا 1200 عنوان کتاب به کودکان تحت درمان در بیمارستان محک و سایر بیمارستان های ایالتی و دانشگاهی با بخش های خون و انکولوژی کودکان و نوجوانان در تهران اهدا می شد ، جایی که فروش کتاب فعال بود. کتاب های متناسب با گروه های سنی و علایق کودکان ، با تمرکز ویژه بر ادبیات و فرهنگ اقوام مختلف ، روی صندلی چرخدار قرار گرفت. با شیوع ویروس کرونا و نیاز به رعایت فاصله اجتماعی کتاب دانشگاهی، این فعالیت با شرایط موجود سازگار می شود. با کمک داوطلبان و روانشناسان ، این کتاب ها به پرونده های صوتی تبدیل می شوند و این بار در سراسر ایران ، به کودکان سرطانی توزیع می شوند. به مناسبت روز کتاب ، کتابخوانی و کتابدار ، با لیلا جعفری ، رئیس گروه روانشناسی محک ، به گفتگو نشستیم تا درباره جزئیات داستان سرایی مجازی همه کودکان سرطانی بحث کنیم...

Read More