کتاب الکترونیک ورزشی

رئیس کتابخانه مرکزی تبریز از اهدای 550 جلد کتاب توسط دکتر محمد علی مهجال شجاع کتاب الکترونیک ورزشی، پزشک تبریزی ، برای این کتابخانه بزرگ خبر داد. پزشک تبریزی 550 جلد کتاب به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا کرد در آذربایجان شرقی ، رئیس کتابخانه مرکزی تبریز از اهدای 550 جلد کتاب توسط دکتر محمد علی …

ادامه مطلبکتاب الکترونیک ورزشی