کتاب ورزشی برای نوجوانان tagged posts

کتاب الکترونیک ورزشی

رئیس کتابخانه مرکزی تبریز از اهدای 550 جلد کتاب توسط دکتر محمد علی مهجال شجاع کتاب الکترونیک ورزشی، پزشک تبریزی ، برای این کتابخانه بزرگ خبر داد.
پزشک تبریزی 550 جلد کتاب به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا کرد
در آذربایجان شرقی ، رئیس کتابخانه مرکزی تبریز از اهدای 550 جلد کتاب توسط دکتر محمد علی مهجال شجاع ، پزشکی از تبریز به این کتابخانه بزرگ خبر داد و گفت: “کتاب های اهدایی این دکتر از تبریز بیشتر در در زمینه کتاب الکترونیک ورزشی تاریخ ، ادبیات ، پزشکی و روانشناسی “. این بیش از 6 میلیون تومان است...

Read More