کتاب کامپیوتر

تداوم ویروس کرونا و تحمیل عوامل دیگری مانند تورم و فشار اقتصادی باعث شده صنعت نشر با تغییر روبرو شود. تغییر در استراتژی انتشار کتاب کامپیوتر و حرکت به سمت استراتژی “چاپ مبتنی بر سفارش” از آن دست تغییراتی است که شواهد آن رشد آن را نشان می دهد. سعید منفرد ، فعال چاپ در …

ادامه مطلبکتاب کامپیوتر