کتاب کامپیوتر دبیرستان tagged posts

کتاب کامپیوتر

تداوم ویروس کرونا و تحمیل عوامل دیگری مانند تورم و فشار اقتصادی باعث شده صنعت نشر با تغییر روبرو شود. تغییر در استراتژی انتشار کتاب کامپیوتر و حرکت به سمت استراتژی “چاپ مبتنی بر سفارش” از آن دست تغییراتی است که شواهد آن رشد آن را نشان می دهد.

سعید منفرد ، فعال چاپ در مصاحبه با کتاب کامپیوتر، با اشاره به محبوبیت چاپ دیجیتال در ماه های اخیر ، گفت: “به دلیل شیوع بیماری عروق کرونر قلب ، هزینه بالای کاغذ و مواد چاپی ، محبوبیت چاپ دیجیتال در حال افزایش است...

Read More